18 Mart 2017 Cumartesi

Gayrimenkul Sektörünün Gücünü Ekonomik Kalkınmada Kullanmak için Yapılması Gerekli Çalışmalar

İnşaat sektörü GSMH'da % 20 lere varan payıyla Türk ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Kayıtdışı ekonomiyi de hesaba katarsak bu oranın % 30 lara vardığı söylenebilir. İnşaat sektörü öte yandan kendine bağlı yaklaşık bine yakın sektörü harkete geçirdiği dile getirilir. İşsizlik ve bağlı ekonomik ve sosyal sıkıntıların çözümünde direk rol oynar.

Gayrimenkul sektörünün ayrılmaz bir bütünleyicisi olan inşaat sektörünün yaratıcı katkılarının, gayrimenkul sektöründe gerekli ve  zorunlu  düzenlemelerin  yapılması ile mümkün olacağı da bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır. Gayrimenkul sektörünün özellik ve kurallarını bilmeden, bugüne  kadar yapmış olduğumuz gibi  inşaatçılığı gayrimenkul geliştirme ile karıştırıp, her  ikisinde oturtulması gereken disiplini ve rekabet gücünü ortaya çıkaramadığımız sürece ortak bir sinerji yaratılamayacak ve Türk  Ekonomisi  için  önemli  bir  enstrüman  kullanılamayacaktır.
Bu hususta yapılması gereken pekçok konu vardır.Bunları aşağıda  dikkatinize sunuyorum:

Kurumsallaşma
Gayrimenkul ,dünya ölçeğinde oyuncuları ortaya çıkamamış bir sektördür. Kurumsallaşma ile ilgili çalışmaların sektörün düzenleyici kuralların ortaya konulması olarak anlatabiliriz. Oyunun kuralları yazıldıkça ve altyapısı konuldukça gerekli oyuncuların bunun paralelinde toplumda gereken yerleri alacaklarına  inanıyorum.

Standardizasyon:
Küreselleşen bir dünyada ölçeklerin ulusal değil uluslararası boyutta konulması doğru olacaktır. Dünyayla rekabet ülke içindeki anlayış ve üretim modellerinin uluslararası düzeyde şekillendirilmesi ile başlar. Bu nedenle gerek teknik gerek finansman  ile ilgili standartların  uluslararası ölçekte tanımlanması  ve  uygulamaya konulması gerekir.Bu kapsamda  ele alınmak üzere:
Değerleme yasasının bir an önce uygulamaya konulması;
Denetleme ile ilgili mevzuatın bu anlayışla düzenlenmesi;
Tapu-kadastro bilgilerinin çağdaş anlayışa uygun olarak bilgisayar ortamında  kolay ulaşılır bir  hale getirilmesi;
Muhasebe ve bilanço hazırlama teknikleri ve uygulamalarında uluslararası ölçeklerin benimsenmesi;
 İpotek sigortacılığının  bir an önce uygulamaya konulması gerekmektedir.

 Finansman:
Bugünden itibaren ekonominin bugünkü koşullarına aldırmadan gerekli mevzuatın ve düzenlemelerin hazırlanmaya başlandması gereklidir. Belli bir zaman alacak bu düzenlemeler ile ilgili olarak modellerin tartışılmaya başlanılması ekonominin geneli ile ilgili tasarrufların şekillendirilmesinde de yapıcı bir rol oynacaktır. Bu nedenlerle:
İkincil piyasa düzenlemelerinin yapılması:
İpotekli krediler ile ilgili yasal yapının hazırlanması:
Emeklilere ait fonların yeni unsurlar getirilerek gayrimenkulün gelişmesine etkileri karşılığında teşvik edilmesi sağlanmalı;
Finansman sigortasının uygulamaya konulması için Gereken düzenlemeler yapılmalıdır.

Kamunun Rolü:
Kamuda yıllarca oluşmuş olan ön yargı ve iş yapma metodlan yeniden gözden geçirilmeli, devletin kendi gayrimenkullerinden başlayarak statik ve otoriter anlayış terkedilmeli, ekonominin gerekli ilkelerinin kullanılarak çağdaş terim ve söylemlerin kullanılması ve uygulanması sağlanmalıdır. Bu konuda bugüne kadarki anlayışların oluşturulması ve  devletten başlayarak ekonomik unsurların üretken bir şekilde kullanılmasını öneriyoruz.Vatanın bir karış toprağı feda edilemez anlayışı ile vatanın topraklarının korunamadığı ve bu şekilde de devletin ayni zamanda ekonomik kayıpları olduğu iyice anlaşılmalıdır. Devlet düzenleyici, izleyici, koruyucu ve denetleyici özelliklere önem vermeli, her işi kendim yapmazsam yaptırmam anlayışını terketmelidir. Bu çerçevede:

Vergi enstrümanını sektörde iyi yapılan ve gelişme sağlayan işleri  düzenlemek için kullanmalı;
Bürokrasinin azaltılması için gereken mevzuat değişikliklerini yapmalı;
İmardan başlayarak her devirde siyaset aracı olmuş söylem ve eylemlerden vazgeçmeli;tek amacın insanın mutluluğu için yaratılması gereken yeni ve çağdaş şehirlerin oluşturulması olduğunu benimsemeli;
Bu kapsamda devletin kontrolünde olan  gayrimenkullerin değerlendirilmesi için gerekli mevzuat altyapısını hazırlamalı;
Yerel yönetimlerin çağdaş ve küresel anlayışlarla rolünü tanımlamalıdır.

 Eğitim:
Tüm gelişmelerin temelinde eğitim, tüm gerikalmışlıklarda eğitimsizlik vardır. Gayrimenkul sektöründe anlayışın değiştirilmesi çalışacak kişilerin eğitilmesi ile mümkündür. Bu amaçla:
Her seviyedeki kuruluşlarda meslek içi eğitimden başlayarak, üniversitelerde ilgili bölümlerin açılması, eğitici ve eğitim programlarının hazırlanması, çağdaş anlayışla iş görecek uzman  kadroların  yetiştirilmesi sağlanmalıdır.

Böylelikle:
Ekonomideki kayıtdışılık önlenecek; Gecekonduculuk gibi sosyal ve ekonomik hastalık ortadan kaldırılacak;
Doğru, saydam ve modern finansman kullanılmaya başlanacak;
Büyük projeleri hayata geçirmek daha kolaylaşacak; Haksız rekabet önlenecek;
Yabancı yatırımcı ile iş yapmak kolaylaşacaktır.

Bu amaçlarla, gayrimenkul  sektörünün  yukarda bahsedilen konulan ile ilgili çalışma,tartışmalarının platformu olma yolunda olanakları seferber edilmelidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme