28 Şubat 2014 Cuma

TÜSAK Yasa Taslağı'nın Bazı Maddeleri ile İlgili Görüşlerim

Kültür Sanat Sen Çalıştayı'nda bazı kurum temsilcileri bu yasa taslağının tartışılacak bir yanı olmadığını söyledi ve üzerinde konuşulmaya bile değmeyeceği ifade edildi. Ancak çoğunluğun böyle bir kuruma ihtiyaç olduğu üzerine bir görüş birliğinde olduğunu hissettim. O nedenle bu taslak üzerinde görüşlerimi belirterek yapılması zorunlu olan bir başka taslağa da katkıda bulunmayı istedim. 3 Mart 2014'de bir toplantı çağrısı yapıldığından  hızlı bir okuma ve değerlendirme yaptığımının bilinmesini isterim.

TÜSAK Yasa Taslağı'nın bazı maddeleri ile ilgili görüş ve düşüncelerimi ilgili maddenin altına mavi renk ile paylaştım. Görüşlerimi eklemediğim hususlarla ilgili olarak itirazımın olmadığı anlaşılmamalıdır. Hem zaman ihtiyacı olduğundan  hem de araştırma yapılması gerektiğinden kendimce önemli gördüğüm hususlara öncelik verdim. Katkı sağlayabilirsem memnun olurum. Ancak bazı konuları tartışmaya açmak da benim için yeterlidir.

Kültür Sanat Sen toplantılarında özellikle 657 sayılı kanun kapsamında önemli bulduğum tartışmalar yaşandı. O konularla ilgili olarak konuya daha hâkim olan kurum, kuruluş ve kişilerin görüşlerini paylaşacaklarını sanıyorum.  

Kanun taslağına aşağıdaki adresten ulaştım:  
http://www.tkss.org.tr/turkiye-sanat-kurumu-kurulmasi-ile-bazi-kanun-ve-kanun-hukmunde-kararnamelerde-degisiklik-yapilmasina-dair-kanun-tasarisi-taslagi-2/

TÜRKİYE SANAT KURUMU KURULMASI İLE
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, görsel-işitsel yapımlar ile sahne sanatlarının, müzik, edebiyat, görsel sanatlar ve geleneksel sanatların geliştirilip güçlendirilmesi, tanıtılması, yaygınlaştırılması, toplumun her kesiminin sanat ürünlerinden verimli şekilde yararlanması, sanat aracılığıyla çağdaş ve etkin bir iletişim ortamının yaratılması için; bu alanlarda kültür ve sanatımıza katkı sağlayacak nitelikteki ulusal veya uluslararası projelerin değerlendirilmesi ve desteklenmesi ile Türkiye Sanat Kurumunun kuruluşuna, teşkilatına, görevlerine, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.
TÜSAK amacı gerçekleştirmek için kuruluyor. Bu nedenle  maddenin
Bu Kanunun amacı, görsel-işitsel yapımlar ile sahne sanatlarının, müzik, edebiyat, görsel sanatlar ve geleneksel sanatların geliştirilip güçlendirilmesi, tanıtılması, yaygınlaştırılması, toplumun her kesiminin sanat ürünlerinden verimli şekilde yararlanması, sanat aracılığıyla çağdaş ve etkin bir iletişim ortamının yaratılması için; bu alanlarda kültür ve sanatımıza katkı sağlayacak nitelikteki ulusal veya uluslararası projelerin değerlendirilmesi ve desteklenmesi AMACIYLA KURULAN Türkiye Sanat Kurumunun kuruluşuna, teşkilatına, görevlerine, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.” olması daha akla yatkın. Zaten başlık da “TÜSAK’ın kurulması”. Kanunun maddelerinde TÜSAK’ın kuruluş, teşkilatlanma,görev, yetki ve sorumluluklarına ziyadesiyle yer verildiği görülmektedir. Ancak amacın nasıl gerçekleştirileceğine dair ayrıntılı bir yönteme rastlanmamaktadır.
Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Kanunda geçen tanımlardan;
a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
b) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,
c) Başkan: Türkiye Sanat Kurumu Başkanını,
ç) Destek: Bu Kanunun amacına uygun doğrudan veya dolaylı olarak sağlanan geri ödemesiz nakdi yardımlar ile bedelsiz ve geçici mekân kullandırılması veya sanatsal üretim ve sunum sürecine yönelik her türlü teknik yardımları,
d) Tiyatro, opera, bale, dans, müzik, edebiyat, görsel sanatlar ve geleneksel sanatlar alanlarında kurulacak Grup Başkanlıklarını,
e) Genel Sekreterlik: Türkiye Sanat Kurumu Genel Sekreterliğini,
f) Kurum: Türkiye Sanat Kurumunu,
g) Kurul: Türkiye Sanat Kurulunu,
ğ) Proje grubu: Bu Kanun uyarınca destek talebiyle Kuruma yapılacak proje başvurularına veya Kurumca yaptırılacak sanat projelerine yönelik iş ve işlemleri yürütecek olan çalışma gruplarını,
h) Sahne sanatları: İzleyici önünde gösteriye dayalı tiyatro, opera, bale, dans, halk dansları ve uyarlamalar gibi sanat dallarını,
ifade eder.
 Devlet Tiyatro ve Operasının kapatılması ile çalışanların TÜSAK bünyesine alınacağı belirtilmektedir.Bu nedenle “destek” başlığı altında bu personelin nasıl istihdam edileceğinin esasları belirgin olmalıdır.
İKİNCİ BÖLÜM
Türkiye Sanat Kurumu ve Türkiye Sanat Kurulu
Türkiye Sanat Kurumu
MADDE 3 – (1) Sanat projelerinin değerlendirilmesi, desteklenmesi ve yaptırılması ile mevzuatın verdiği diğer görevlere yönelik faaliyette bulunmak üzere idari ve mali özerkliğe sahip özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz ve Bakanlığa bağlı Türkiye Sanat Kurumu kurulmuştur. Türkiye Sanat Kurumu; Türkiye Sanat Kurulu ve Başkanlık teşkilatından oluşur. Kurumun merkezi Ankara, kısa adı TÜSAK’tır.
“1.Maddedeki amaçlara uygun faaliyetlerde bulunmak” esastır. Bu nedenle 1.Maddeye atıfta bulunulması gerekir. “Bakanlığa bağlı olma” ifadesi de açıklanmalıdır.
“1.Maddedeki amaçların gerçekleştirilmesine  yönelik faaliyette bulunmak üzere idari ve mali özerkliğe sahip özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz Türkiye Sanat Kurumu kurulmuştur. Türkiye Sanat Kurumu; Türkiye Sanat Kurulu ve Başkanlık teşkilatından oluşur. Kurumun merkezi Ankara, kısa adı TÜSAK’tır.”
(2) Kurum, bu Kanun ve mevzuatta kendisine verilen görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında yerine getirir ve kullanır. Kurum hizmetlerinin gerektirdiği görevler, sanat kurumu uzmanı ve uzman yardımcılarından oluşan meslek personeli ve diğer personel eliyle yürütülür. Kurum görevini yerine getirirken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci ve kişi Kurumun kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez.
Hükümetler eliyle seçilecek üyelerin “bağımsızlığı” nasıl sağlanacaktır?
(3) Kurumun verdiği mali destekler kamu alacağı gerekçesiyle dahi haczedilemez.
Türkiye Sanat Kurulu
MADDE 4 – (1) Türkiye Sanat Kurulu, Kurumun karar organıdır. Kurul; biri Başkan, biri İkinci Başkan olmak üzere on bir üyeden oluşur. Kurul üyeleri, en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş veya mesleğinde temayüz etmiş, Devlet memuru olma niteliğine sahip, kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde en az on yıl deneyim sahibi kişiler arasından Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile atanır. Kurul üyelerinin en az altısı desteklenen sanat dallarında öğrenim görmüş, görev yapmış veya temayüz etmiş kişiler arasından atanır. Kurum Başkanı, Kurulun da başkanıdır.
Bakanın desteklenen sanat dallarında bilgi, kültürü yoksa ne olacak? Bakan nasıl önerecek? Bu nedenle kanunda ilgili meslek birlik, oda ve ilgili kurum ve kuruluşlarının önerilerinin de dikkate alınması gerekir. Bu amaçla görüş/aday istenecek kurum ve kuruluşların isimleri kanunda belirtilmelidir. Eğer çok ısrar ediliyorsa Bakanlık 11 kişiden en çok iki kişiyi seçme hakkına sahip olabilir. Adı geçen kurum ve kuruluşlar kendi adaylarını belirlemeli ve Bakan’a önermelidir. Bakan da o isimler arasından atama yapmalıdır. Bakanlar Kurulu kararına neden ihtiyaç duyulduğunu da anlamakta güçlük çekiyorum. Kurum içi yetkilendirmeyi atanan 11 üye kendi arasından seçmelidir. Bir başka seçenek ise mevcut Devlet Tiyatroları’nın kendi  içinden seçimleri yapmasını temin etmektir.Böylelikle kendi kendini yönetim esası sağlanmış olur.
(2) Kurul üyelerinin görev süresi iki yıldır. Bir kişi kurul üyeliğine birden fazla kez atanabilir. Üyeler, ciddi bir hastalık veya sakatlık nedeniyle iş görememeleri veya atamaya ilişkin şartları kaybetmeleri halinde atandıkları usule göre, süresi dolmadan görevden alınır. Üyelerin üyelikleri, görevi kötüye kullanma, yüz kızartıcı bir suç veya bunların dışında Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 231 inci maddesinde belirtilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamına girmeyen daha ağır bir suçtan mahkûm olmaları halinde düşer. Herhangi bir sebeple boşalan Kurul üyeliklerine bir ay içerisinde aynı usulle yeniden atama yapılır.
Kurul üyeliği için iki yıllık süre azdır. En az beş yıl olmalıdır. Birden fazla atanma olmamalıdır.
(3) Kurul; Başkanın, Başkanın bulunmadığı durumda İkinci Başkanın, çağrısı üzerine en az yedi üyenin katılımıyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oy kullandığı yönde karar alınmış kabul edilir. Kurul üyeleri çekimser oy kullanamaz. Kurul üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.
Bu maddeye göre dört kişiyle karar alınabilme olasılığı ortaya çıkar. Toplanma sayısı 9 kişi olmalıdır. Karar sayısı da Kurul’un toplam sayısı üzerinden hesap edilerek en az 6 olmalıdır. Başkan’ın karara tesir eden oyu olmamalıdır.
(4) Kurul üyeleri, ticari illiyet bağı ya da üyelikleri olan kurum ve kuruluşlarla, kendilerini ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıklarını ilgilendiren kararlarla ilgili toplantılara ve oylamalara katılamaz.
(5) İzin, rapor veya görevlendirme halleri dışında bir nedenle bir takvim yılında üç toplantıya katılmayan üyeler üyelikten çekilmiş sayılır.
Bütçe takvim yılıyla örneğin tiyatronun takvimi arasında uyuşmazlık vardır. Örneğin sergi, konser vb gibi bazı etkinliklerin programlanması 2-3 yıl önceden yapılması gerekir. Bu konuda Kurum’un karar vermesini kolaylaştıracak maddeler eklenmesi şarttır.
(6) Kurul üyeliğine atananların eski görevleriyle olan ilişikleri görevleri süresince kesilir. Ancak kamu görevlisi iken üyeliğe atananlar, memuriyete giriş şartlarını kaybetme dışındaki herhangi bir nedenle görevlerinin sona ermesi, görevden ayrılma isteğinde bulunmaları veya görev sürelerinin dolması durumunda otuz gün içinde eski kurumlarına başvurmaları halinde ilgili Bakan veya atamaya yetkili diğer makamlar tarafından mükteseplerine uygun bir kadroya atanır. Belirtilen atama yapılırken Başkan ve üyelerin Kurumda geçirdikleri süreler makam tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde geçmiş olarak değerlendirilir. Bu hükümler akademik unvanların kazanılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla üniversitelerden gelen personel hakkında da uygulanır.
(7) Mükteseplerine uygun bir kadroya atamaları gerçekleşinceye kadar süresi dolması sebebiyle görevi sona eren üyelere almakta oldukları aylık ücret ile sosyal hak ve yardımların Kurum tarafından yapılmasına devam olunur. Mükteseplerine uygun kadrolara atananlara, atama yapıldığı tarih itibarıyla Kurum tarafından ödemede bulunulmasına son verilir. Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan Başkan ve üyeliğe atanıp süresi dolması sebebiyle görevi sona erenlere herhangi bir göreve veya işe başlayıncaya kadar, görevlerinin sona erdiği tarihte almakta oldukları aylık ücret ile sosyal hak ve yardımların Kurum tarafından ödenmesine devam olunur. Kurum tarafından bu kapsamda yapılacak ödemeler üç ayı geçemez.
(8) Kurul kararları yerindelik denetimine tabi tutulamaz.
(9) Bu Kanun veya diğer mevzuatla belirlenenlerin yanı sıra Türkiye Sanat Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Görsel-işitsel yapımlar ile sahne sanatlarının müzik, edebiyat, görsel sanatlar ve geleneksel sanat dallarında kültür ve sanatımıza katkı sağlayacak nitelikteki projelerinin desteklenmesi ile desteklenen projelerin amacına uygun gerçekleşip gerçekleşmediği hakkında karar vermek.
“Amaç” tesbiti çok zor kararlaştırılabilecek bir husustur, özneldir ve tartışmaya açıktır. Bir sanat etkinliği onaylandıktan sonra amaca bakılmamalıdır. Kurum bu konuda kontrol edici bir yetkiye sahip olmamalıdır.
b) Bu Kanun kapsamındaki sanat faaliyetlerinin ülke geneline yaygınlaştırılması amacıyla görsel-işitsel yapımlar ile sahne sanatlarının, müzik, edebiyat, görsel sanatlar ve geleneksel sanatlara yönelik olarak hizmet alımı yoluyla projeler yaptırılmasına karar vermek.
Bu maddede “sanat faaliyetlerinin ülke geneline yaygınlaştırılması amacıyla” şeklinde  yeniden bir amaç belirlenmektedir. Oysa Kurum’un amacı 1.Maddede belirlenmiştir.
c) Tiyatro, müzik ve diğer sahne sanatları, görsel sanatlar, edebiyat ile geleneksel sanatlar alanlarında; uluslararası düzeyde ülke tanıtımına yönelik özel nitelikteki proje ve yapımlar ile yaşayan insan hazinelerinin ve maddi desteğe ihtiyacı olan sanatçıların doğrudan desteklenmesine karar vermek.
ç) Sanatçı adayı üstün yetenekli çocuk ve gençlere yurt içinde ve yurt dışında eğitim desteği, üstün yetenekli sanatçılara yurt dışında ileri eğitim desteği veya enstrüman ve malzeme desteği sağlanmasına karar vermek,
d) Kurumun bütçesini, yıllık iş planını, gelir-gider kesin hesaplarını, yıllık raporunu ve piyasa gelişimi ile ilgili sair raporları onaylamak,
e) Yıllık gerçekleşme raporu ve gelişim ile ilgili sair raporları hazırlamak ve Bakanlığa sunmak, Kurumun personel politikasını oluşturmak, Kuruma taşınmaz alımı, satımı ve kiralanması konularında karar vermek,
Kurum’un “Bakanlığa bildirme” yükümlülüğü olabilir. “Sunmak” onaylanmak anlamına gelir.Kurum “özerktir”
f) Uluslararası organizasyon ve teşkilatların sektöre ilişkin mevzuat ve uygulamalarını izlemek, yasal düzenleme ihtiyacı duyulması halinde gerekli hazırlıkları yaparak Bakanlığa sunmak,
Kurum’un “Bakanlığa bildirme” yükümlülüğü olabilir. “Sunmak” onaylanmak anlamına gelir.Kurum “özerktir”
g) Uygun bulduğu konularda Başkanlığı görevlendirmek veya yetkilendirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başkanlık Teşkilâtı ve Personel
Başkanlık teşkilâtı
MADDE 5 – (1) Başkanlık teşkilatı Başkan, Genel Sekreterlik ve hizmet birimlerinden oluşur.
(2) Kurumun en üst yöneticisi olan Başkan, Kurumun genel yönetim ve temsili ile Kurulca alınan kararların yürütülmesinden sorumludur. Başkanın izin, hastalık, yurt içi veya yurt dışı görevlendirme ve görevden alınma hallerinde başkana ikinci başkan vekâlet eder.
(3) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kurul toplantılarının tarih ve gündemini belirlemek, toplantıları yönetmek.
Üyelerin önerisi ile de toplantı yapılabilmelidir.
b) Kurul kararlarının gereğinin yerine getirilmesini sağlamak ve uygulanmasını izlemek.
c) Kurumu resmi ve özel kuruluşlar nezdinde temsil etmek.
ç) Mevzuata, stratejilere, amaç ve hedeflere uygun olarak Kurumun ilgili birimlerince hazırlanacak yıllık bütçeyi ve malî tabloları Kurula sunmak.
d) Hizmet birimlerinin, verimli ve uyumlu bir biçimde çalışmasının en üst düzeyde organizasyonunu ve koordinasyonunu sağlamak, birimler arasındaki görev ve yetki sorunlarını çözmek.
“Sorunların çözülmesini sağlamak” daha doğru bir ifadedir.
e) Kurumun harcamalarını, harcama usul ve esaslarını düzenleyen yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirmek, Kuruma taşınır mal ve hizmet alımı, satımı ve kiralanması konularında karar vermek.
Maddede anılan yönetmelik Kurum tarafından düzenlenmelidir. Başkan kararları tek başına vermemelidir.
f) Birimlerce hazırlanacak yıllık faaliyet raporlarını Kurula sunmak.
(4) Genel Sekreter, Başkanlık teşkilatındaki hizmet birimlerinin üst yöneticisi olup; görevlerin yürütülmesinde Başkana karşı sorumludur. Genel Sekreter, hizmet birimlerinin
görevlerini mevzuata uygun olarak düzenler, yürütür ve eş güdümü sağlar. Genel Sekretere yardımcı olmak üzere bir Genel Sekreter Yardımcısı atanabilir.
(5) Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır:
a) Başkan ve Kurula görevleri ile ilgili bilgi ve belge ile idari ve teknik destek sağlamak, araştırma ve incelemeler yapmak.
b) Kurul toplantılarının gündeminin oluşturulması ile Kurul kararlarının uygulanması ve yürütülmesinde Başkana yardımcı olmak.
c) Kurumca yaptırılacak projelerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
ç) Başkanlığın çalışmaları ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarıyla eş güdümü sağlamak.
d) Başkanlığın uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini ve uluslararası etkinliklerle ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.
e) Başkanlığın basın ve halkla ilişkiler hizmetlerini yerine getirmek ve başkanlığın faaliyetlerini çeşitli yollarla kamuoyuna duyurmak.
f) Evrak ve arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamak.
g) Başkanlıkça ve mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
(6) Kurumun hizmet birimleri şunlardır:
a) Tiyatro Destekleme Grup Başkanlığı,
b) Opera, Bale, Dans Destekleme Grup Başkanlığı,
Bale ve Dans için ayrı bir Grup Başkanlığı gerekir.
c) Müzik Destekleme Grup Başkanlığı,
ç) Geleneksel Sanatlar Destekleme Grup Başkanlığı,
d) Görsel Sanatlar Destekleme Grup Başkanlığı,
e) Edebi Eserler Destekleme Grup Başkanlığı,
f) Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup Başkanlığı,
g) Teknik Hizmetler Destekleme Grup Başkanlığı,
ğ) Özel Kalem Müdürlüğü,
h) Hukuk Müşavirliği,
ı) Strateji Geliştirme Grup Başkanlığı,
i) Basın Müşavirliği
(7) Destekleme Grup Başkanlıklarının yetki ve sorumluluğundaki sanat alanlarıyla sınırlı olmak üzere görevleri şunlardır:
a) Kuruma verilen projeleri, bu Kanun ve ilgili mevzuatta belirlenen esas ve usullere göre inceleyerek Kurula sunmak üzere rapor hazırlamak.
b) Kurulca desteklenmesi uygun görülen sanat projelerinin amacına uygun şekilde gerçekleştirilmesinin takibi ile projenin sonlandırılmasına yönelik iş ve işlemleri yürüterek kurula sunmak.
c) Kurulun yaptırılmasına karar verdiği projelerin ihalelerine yönelik idari ve teknik şartnameleri hazırlayarak gerekli iş ve işlemleri yürütmek.
ç) Başkanca verilecek diğer görevleri yapmak.
(8) Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Başkanlık personelinin her türlü özlük işlemleri, personel eğitimi ve personel hareketliliğine ait iş ve işlemleri yapmak.
b) Başkanlık faaliyetleriyle ilgili her türlü yapım, bakım, onarım, satın alma, kiralama, ulaşım, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, belge yönetimi, demirbaş, arşiv ve depolama ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak.
c) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
(9) Teknik Hizmetler Destekleme Grup Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Kurumca alınacak destekleme kararları doğrultusunda kullanmak ve tahsis etmek üzere sanatsal üretim ve sunum sürecine yönelik her türlü dekor, kostüm ve benzeri
ekipmanların üretilmesi, kullandırılması, iadesi ve tasfiyesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
b) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
(10) Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Başkanın çalışma programını düzenlemek.
b) Başkanın resmi ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek.
c) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
(11) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
a) 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak.
b) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
(12) Strateji Geliştirme Grup Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak.
b) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
(13) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
a) Başkanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak.
b) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.
c) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Atanma, personelin statüsü ve özlük hakları
MADDE 6 – (1) Kurum personeli, bu Kanunda öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbidir.
(2) Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı Cetvele Türkiye Sanat Kurumu bölümü olarak eklenmiştir.
(3) Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve Grup Başkanı kadrolarına atanmak için hizmet süresi hariç 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen şartlar aranır.
(4) Başkanın ve Kurul üyelerinin aylık ücretleri; en yüksek Devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler toplamını geçmemek üzere, Bakanın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. En yüksek Devlet memuruna ödenenlerden gelir vergisine tabi olmayanlar bu Kanuna göre de gelir vergisine tabi olmaz. Başkan ve Kurul üyeleri, 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat uyarınca en yüksek Devlet memurunun yararlanmış olduğu sosyal hak ve yardımlardan aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanırlar.
(5) Başkan ve Kurul üyeleri görevleri nedeniyle işledikleri ve kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından Devlet memuru sayılırlar ve haklarında 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 4483 sayılı Kanun uyarınca soruşturma izinleri Başkan ve Kurul üyeleri için Bakan tarafından verilir.
(6) Kurul Başkanlığına ve üyeliğine atananlar ile Kurum personeli 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükümlerine tabidir. Sosyal güvenlik hak ve yükümlülüklerinin tespitinde; Başkan Bakanlık Müsteşarı, Kurul üyeleri Bakanlık Müsteşar Yardımcısı, Genel Sekreter
Genel Müdür, Genel Sekreter Yardımcısı GAP İdaresi Başkan Yardımcısına denk statüde kabul edilir.
(7) Başkanlık, proje gruplarında uzmanlık gerektiren nitelikteki iş ve hizmetler ile proje inceleme ve değerlendirme işlemlerinde görevlendirilmek üzere yerli veya yabancı kişileri istisna akdi veya iş sözleşmesi hükümleri çerçevesinde çalıştırılabilir. Bu şekilde çalıştırılabileceklerin sayısı sanat kurumu uzman ve uzman yardımcısı toplam kadro sayısının yüzde otuzunu geçemez. Bu kişilere verilecek ücret ise en yüksek sanat kurumu uzmanı brüt maaşının iki katını geçemez. Bunların sözleşme şartları, mali hakları ve istihdamına ilişkin diğer esas ve usuller Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Destekleme
Destekleme ilkeleri
MADDE 7 – (1) Kurul, projelerin değerlendirilmesi ve desteklenmesine sürecinde;
a) Tiyatro, opera, bale, dans gibi sahne sanatları ve bunların uyarlamaları ile müzik, edebiyat, görsel sanatlar ve geleneksel sanatların geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması,
b) Sanat ürün, üretim ve faaliyetlerinden toplumun her kesiminin yararlanması yoluyla ülkemiz genelinde çağdaş, verimli ve etkin bir iletişim ortamının yaratılması,
c) Kültür ve sanat hayatımızın ve birikimimizin zenginleşmesine ve korunmasına katkı sağlaması,
ilkeleri çerçevesinde karar verir.
Bu madde 1.Madde ile bağlantılıdır. Kurul’un görevi 1.Madde’deki amaçları sağlamaktır.
Destekleme usulü
MADDE 8 – (1) Bu Kanun kapsamında kullanılacak olan destekleme bütçesinin hangi alanlarda ve hangi oranda kullanılacağı Kurul tarafından belirlenir.
(2) Kuruma yapılacak destek başvurularının ön değerlendirmeleri, sanat dalına göre ilgili destekleme grup başkanlığınca en az üç en fazla yedi kişiden oluşturulan proje gruplarınca yapılır. Proje gruplarında meslek birlikleri üyeleri, akademisyenler, ilgili alanda temayüz etmiş kişiler arasından Başkan tarafından belirlenecek en az bir üye bulunur. Proje grupları, başvuruları bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca inceleyerek değerlendirme sonucunu rapora bağlar ve destekleme grup başkanlığına sunar.
Proje gruplarının sayıları sabit olmalıdır.(örneğin 5) Tüm üyeler Kurul üyelerinin önerisi ile kararlaştırılmalıdır. Grup Başkanları’nı da seçilen üyeler kendi aralarında kararlaştırır.
(3) İlgili alan için belirlenen ödenekten hangi taleplerin veya projelerin ne oranda ve ne şekilde destekleneceğine destekleme grup başkanlıklarının önerisi üzerine Kurul karar verir. Bu kararlar doğrultusunda desteklenecek projenin başvuru sahibi ile Kurum arasında tarafların yükümlülüklerinin belirlendiği bir sözleşme akdedilir.
Bu sözleşme metni Kurul tarafından onaylanmalıdır.
(4) Nakdi destek, Kurumca doğrudan yapılan ödemeleri ifade eder.
(5) Kurulca kararlaştırılan destek miktarı, proje gruplarınca yapılan değerlendirmeye göre belirlenen proje giderlerinin % 50sini aşamaz. Ancak Kurul, sanat dalları veya projenin niteliği itibariyle bu oranı artırmaya yetkilidir. Ayrıca Kurul, yazım projeleri ile sergi kataloglarının giderlerinin tamamının desteklenmesine de karar verebilir.
%50 afaki bir rakamdır.  Maddede bunun bilindiği görülmektedir. Bu nedenle bir sınırlama olmaması gerekir.  Yazım projelerine ve sergi kataloglarına ayrıca bir cümle açmak gereksizdir.
(6) Destekleme grup başkanlıkları ve proje grupları ile desteklemeye ilişkin çalışma esas ve usulleri Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
(7) Büyükşehir ve il belediyeleri ile il özel idareleri, değerlendirme ve karar organlarını kendi mevzuatlarına göre oluşturmak suretiyle, bu Kanun ve bu Kanun uyarınca çıkarılan mevzuatta belirtilen esas ve usuller doğrultusunda illerindeki sanat projelerini destekleyebilirler.
Belediyelerle ilgili bu madde belediyelerin yetkilerini zımmen daraltmaktdır. Bu nedenle bu madde kaldırılmalıdır.
Destekleme türleri
MADDE 9 – (1) Bu Kanun kapsamındaki desteklerden;
a) Yazım Desteği: Tiyatro, opera, bale, dans gibi sahne sanatları ile müzik, edebiyat ve benzeri alanlara yeni ve nitelikli eserler kazandırmak amacıyla yeni yazılmış eserler için yerli sanatçılara,
b) Salon, Sanat Galerisi ve Sergi Salonu Desteği: Ülkemize yeni sahneler, sanat galerileri ve sergi salonları kazandırılması amacıyla, sahip oldukları veya kiraladıkları binayı bu amaçla düzenleyen ve işleten kişilerin, kira, tadilat, bakım, onarım, aydınlatma, ısınma veya personel giderlerinden, hizmetin devamını sağlayacak miktarının söz konusu mekânın belli bir süre Kurum tarafından kullanılması veya bu Kanun kapsamındaki başvuru sahiplerine kullandırılması karşılığında,
“Kurum tarafından kullanılması” ne anlama gelmektedir. Amaç nedir? Kurum kendisi de gösteri mi planlamaktadır?
c) Sahneleme ve Sergileme Desteği: Tiyatro, opera, bale, dans gibi sahne sanatları ile müzik ve benzeri etkinliklerin sahnelenmesi ile görsel sanatlar ve geleneksel sanatların sergilenmesine ilişkin giderler için,
ç) Geleneksel Türk Tiyatrosu Desteği: Geleneksel Türk tiyatrosunun yaşatılması, yaygınlaştırılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyetler için,
d) Geliştirme Desteği: Tiyatro, opera, bale, dans gibi sahne sanatları ile müzik, edebiyat, görsel sanatlar ve geleneksel sanatların geliştirilmesi, güçlendirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması ile sanatçıların yetiştirilmesi amacına yönelik, ticari amaç gütmeyen eğitim, araştırma ve yayın projeleri için,
doğrudan geri ödemesiz olarak yapılır.
Ödeme ne zaman yapılır?
(2) Kurum; projeleri, başvurular doğrultusunda bedelsiz ve geçici olarak salon, sanat galerisi veya sahne tahsis etmek, sanatsal üretim ve sunum sürecine yönelik dekor, kostüm, baskı ve her türlü teknik ekipman sistemleri sağlamak suretiyle de destekleyebilir.
Devlet Tiyatroların’nın kullandığı tüm salonların, atölyelerin,, tüm ekipman ve aksesuvarları ile birlikte Kurum’un bünyesine (envanterine) alınmış olduğunun belirtilmesi gerekir.
(3) Kurum, verilecek destekler ile bu Kanunun 11 inci maddesi kapsamındaki özel nitelikli destekler ve yaptırılacak projelere ilişkin yıllara sari sözleşme yapmaya yetkilidir.
Desteğin geri alınması
2.Madde’de “geri ödemesiz destek” ifadesi varken bu maddenin amacı nedir? Özellikle “amaca uygun olmamak” kriteri geçerli olmayan bir nedendir. Projenin gerçekleşmemesi  paranın geri alınmasına neden olabilir. Ancak ödemeler aşama aşama yapılırsa bu sorun da ortadan kalkar. Yâni belgeye dayalı ve sözleşmede belirlenen aşamalara göre ödeme yapılması gibi. Destek alanın projeyi gerçekleştirememesi durumunda Kurum olaya müdahale etme yetkisini elinde bulundurmalı ve desteklenen projenin tamamlanmasını sağlamalıdır.
MADDE 10 – (1) Bu Kanun kapsamında yapılmış olan destekler, başvuruda belirtilen işler veya amaçlar doğrultusunda kullanılmadığının tespit edilmesi veya Kuruma karşı sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, haksız yere yapılan destek ödemeleri, genel hükümlere veya sözleşme hükümlerine göre tahsil edilir. Hakkında geri alma işlemi doğmasına sebebiyet veren başvuru sahibi kişi veya kuruluş, bu Kanun kapsamındaki desteklerden, Kurulun desteğin geri alınmasına yönelik kararından itibaren üç yıl süreyle yararlandırılmaz.
(2) Proje sahibince haklı bir nedenle projenin uygulanması imkânının ortadan kalkması veya projenin uygulanmasının devamının imkânsız hale gelmesi gerekçesiyle, kararlaştırılan destek tutarının alınan kısmının tamamının veya kısmen iade edilmesi talebinin Kurulca uygun görülmesi halinde, söz konusu tutarın Kuruma iadesinde yürürlükteki kanuni faiz oranı uygulanır.
(3) Bu madde kapsamında destek sağlanan projeler, bu Kanun hükümlerine ve destek sözleşmesinde belirlenen yükümlülüklere uygun olarak gerçekleştirilir.
(4) Bütçe imkânları da dikkate alınarak desteklenmesi kararlaştırılan projelere ilişkin destek sözleşmeleri, kararların Kurul tarafından onaylandığı tarihten itibaren 60 iş günü içerisinde taraflarca imzalanır. Aksi takdirde, söz konusu destek Kurum tarafından kullandırılmaz.
(5) Desteği alan, yıllara sari projeler dışında yükümlülüklerini yerine getirmeden aynı destek türünden faydalanamaz. Yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde, aynı tür destekten tekrar faydalanabilir.
(6) Bu maddenin uygulanması ile verilen desteklerin izlenmesi ve takibine ilişkin esas ve usuller, destek miktarlarının sınırları ile diğer hususlar çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Yönetmeliğin Kurum’ca hazırlanacağı açıkça belirtilmelidir.
Özel nitelikli destekler ve proje yaptırılması
Her proje “”özel”dir. Bu nedenle ayrıca bir “özel proje” tanımı işleri karıştırır. Böyle bir bahane yaratılmamalıdır.
MADDE 11 – (1) Kurum; tiyatro, opera, bale, dans gibi sahne sanatları ile müzik edebiyat, görsel sanatlar ve geleneksel sanatlar alanlarında; ülke tanıtımına yönelik görsel-işitsel yapımlar da dâhil olmak üzere özel nitelikteki her tür ulusal ya da uluslararası proje ve yapımları destekleyebilir ya da doğrudan yapılmasını sağlayabilir.
(2) Kurum; sanatçı adayı üstün yetenekli çocuk ve gençlere yurt içinde ve yurt dışında eğitim desteği, üstün yetenekli sanatçılara yurt dışında ileri eğitim desteği, bu kişilere ihtiyaç halinde enstrüman ve malzeme desteği sağlayabilir. Başvuruların değerlendirilmesinde, ilk ve ortaöğretim düzeyindeki kişiler hakkında Milli Eğitim Bakanlığının, lisans ve lisansüstü eğitim düzeyinde olanlar için de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının görüşü alınır.
(3) Kurum; bu Kanun kapsamındaki sanat faaliyetlerinin ülke geneline yaygınlaştırılması amacıyla, hizmet alımı yoluyla projeler ve işler yaptırabilir.
(4) Kurum, talep üzerine bakmaya mecbur olduğu aile bireylerini veya kendisini geçindirmeye yetecek geliri bulunmayan, telife konu fikir ve sanat eseri üretenleri bütçe imkânları dâhilinde destekleyebilir.
(5) Kurum, sahne sanatları alanında Kurulca destek verilen ve mali yıl içerisinde en çok izleyici sayısına ulaşan ilk üç gösterinin proje sahiplerine, yıl içerisinde elde ettikleri hasılatın yüzde onunu geçmemek üzere ek destek verebilir.
(6) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Gelirler ve kullanımı
MADDE 12 – (1) Kurumun gelirleri;
a)Genel bütçeden yapılacak yardımlar,
Bu “yardım” adıyla değil bir bütçe kalemi olarak belirtilmelidir.  Zira yardıma kim karar verecek tartışmasına yol açar. Bütçenin tutarı ise başlangıçta ikame edilen kurum ve hizmetlerin bütçesinden az olmamalıdır. Daha sonra gerçekleşmeye bakarak yeni bütçeler belirleneceği açıklanmalıdır.
b) 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından aktarılan kamu paylarından alınan tutarlar,
Ne kadar çok şans oyunu oynanırsa sanata yapılacak hisse artacaktır anlamına gelecek bu maddeden vaz geçilmelidir.
c) Kurum atölyelerindeki mevcut kapasiteyi değerlendirmek üzere, Kurum tarafından belirlenen ve Kurul tarafından onaylanan fiyat tarifesi çerçevesinde Kurum dışına yapılan mal ve hizmet teslimlerinden elde edilen gelirler,
ç) Geri ödemeler ve geri almalar,
d) Her türlü yapım ve yayın, hizmet ve üretim gelirleri,
e) Kurum gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler,
f) Ayni ve nakdi bağış ve yardımlar,
g) Bu Kanun kapsamında gerçekleştirilecek iş ve işlemlerden alınacak ücretler,
ğ) Diğer gelirlerden
oluşur.
(2) Kurum faaliyetleri için kullanılacak toplam gelirlerin yüzde beşini aşmamak üzere Kurulca belirlenen ve Bakan tarafından onaylanan kısımlar Kurum bütçesine gider kaydedilmek suretiyle özel hesaba aktarılır. Bu hesaplardan yapılan harcamalar 5018 sayılı Kanun ve 4734 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir. Aktarılan tutarların harcanması, muhasebeleştirilmesi ve alımlarda kullanılacak ihale yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar Kurulun teklifi Bakanın önerisi üzerine Başbakan tarafından belirlenir.

Özerk bir kuruluşta Başbakan’a ve Bakana bu yetki verilmemelidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme